ទូរស័ព្ទយើង: (+855)-96 710 9999/(+855)81 639 996 - អ៊ីម៉ែល: armyfc.cam@gmail.com

  • en
  • សកម្មភាពហ្វឹកហាត់របស់​ក្រសួងការពារជាតិ ត្រៀមជួបអគ្គីសនីកម្ពុជា ចុងសប្ដាហ៍នេះ