ទូរស័ព្ទយើង: (+855)-96 710 9999/(+855)81 639 996 - អ៊ីម៉ែល: armyfc.cam@gmail.com

  • en
  • សកម្មភាពប្រកួតសប្ដាហ៍ទី១០ ដែល​ក្រសួងការពារជាតិ ឈ្នះភ្នំពេញក្រោន ៣ទល់២