ទូរស័ព្ទយើង: (+855)-96 710 9999/(+855)81 639 996 - អ៊ីម៉ែល: armyfc.cam@gmail.com

  • en
  • សកម្មភាព​ហ្វឹកហាត់​របស់​ក្រសួងការពារជាតិ មុន​ប្រកួត​សប្ដាហ៍​ទី៩ ជាមួយ​វេស្ទើនភ្នំពេញ