ទូរស័ព្ទយើង: (+855)-96 710 9999/(+855)81 639 996 - អ៊ីម៉ែល: armyfc.cam@gmail.com

  • en
  • សកម្មភាព​ក្នុង​ប្រកួត​ដែល​ក្រសួងការពារជាតិ យក​ឈ្នះ​មជ្ឍមណ្ឌល​កំចាត់មីនកម្ពុជា ជើងទី១